ពន្លកបៃតង - S1:E24 - លោក សី លីហ៊ាង

7:18 នាទីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី: 30.03.2022

“ខ្ញុំនឹងធ្វើជាស្ថាបត្យករខ្មែរមួយរូប ដែលចូលរួមលើកស្ទួយស្ថាបត្យកម្មជាតិខ្មែរឱ្យបានរុងរឿង តទៅថ្ងៃមុខ”