ពន្លកបៃតង - S1:E16 - លោក ណង កុយ

7:03 នាទីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី: 02.02.2022

វត្តមានកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ “គ្រូពេទ្យខ្ញុំ” ឬ Krupet Khnhom Mobile App បានបង្កើតឡើងកើតឡើងនៅចុងឆ្នាំ២០២១ ដោយក្រុមយុវជនសិក្សាជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្ត្រ ។ កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃនេះ នឹងចូលរួមផ្តល់ព័ត៌មានសុខភាព ព្រមទាំងមធ្យោបាយស្វែងរកគ្រូពេទ្យប្រឹក្សាយោបល់ និងព្យាបាលជំងឺបានទាន់ពេលវេលា ។

បេសកកម្មរបស់ “គ្រូពេទ្យខ្ញុំ” ចង់ឱ្យប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបយកចិត្តទុកដាក់លើសុខភាពផ្ទាល់ សុខភាពគ្រួសារ និងលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសង្គមតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហា ។

លើសពីនេះកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ “គ្រូពេទ្យខ្ញុំ” បានប្រកួតជាប់ជ័យលាភីលេខ២ នៃកម្មវិធីយុវជន២១ របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ។ គ្រូពេទ្យខ្ញុំបន្តអភិវឌ្ឍន៍មាតិកា ព្រមទាំងមុខងារសំខាន់ៗ ដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកស្វែងរកសេវា ពិគ្រោះយោបល់និងគ្រូពេទ្យចាប់តាំងពីមានអាការៈដំបូងនៃបញ្ហាសុខភាព ។