ពន្លកបៃតង - S1:E4 - លោក គីម តារា

7:41 នាទីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី: 11.04.2021

សាលាបង្វឹក Start UP Community

លោក គីម តារា បើកសាលាបង្វឹក Start UP Community ឡើងដើម្បីបង្វឹកសិស្សពីថ្នាក់ទី៥ ដល់ថ្នាក់ទី១២ គោលបំណងដែលលោកបង្កើតសាលានេះឡើង ព្រោះសង្កេតឃើញថាគ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកទាំងអស់ អាចអភិវឌ្ឍបានទៅមុខលឿនគឺដោយសារតែសម្បូរធនធានមនុស្ស ។ កាលណាសិស្សម្នាក់ពូកែ មិនមែនត្រឹមតែជួយខ្លួនឯងទេ គឺអាចជួយទៅសង្គម ជួយគ្រួសារ ហើយអាចជួយប្រទេសជាតិ ដែលនេះជាមហិច្ឆតាមាននៅក្នុងបេះដូងសិស្សពូកែ មែនតែលោកទេអ្នកផ្សេងៗក៏ដូចគ្នាដែរ។