សេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងកើនឡើង១០% នៅឆ្នាំ២០៣០ ប្រសិនបើកុមារីគ្រប់រូបអាចរៀនចប់

យោងទៅតាមការសិក្សានៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ចំនួន 8 របស់ Citi and Plan International បានលើកឡើងថា ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៃសេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងកើនឡើងដល់ទៅ 10 ភាគរយ..

បច្ចេកវិទ្យា ៣ នេះនឹងធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធអប់រំដំណើរការកាន់តែងាយស្រួលនៅថ្ងៃអនាគត

បច្ចេកវិទ្យាអប់រំ Education Technology ឬ EdTech នៅក្នុងសម័យកាលកូវីដបានបង្ហាញឱ្យគ្រប់គ្នាមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីសារៈសំខាន់បំផុត….

ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃមើលទាំងអស់

អត្ថបទពេញនិយមមើលទាំងអស់
AMS EDUCATION
@amseducation