ពន្លកបៃតង - S1:E9 - កញ្ញា ជិន អុល

6:54 នាទីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី: 15.12.2021

កញ្ញា ជិន អុល ជាអ្នកគ្រប់គ្រង Solar Green Energy Cambodia ។ កាលពីកុមារភាព កញ្ញាធ្លាប់សួរខ្លួនឯងថា ហេតុអ្វីនៅក្នុងភូមិគ្មានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ ហើយហេតុអ្វីស្ត្រីវ័យចំណាស់នៅតែដងទឹកស្រោចស្រពដំណាំដោយលំបាក​? កញ្ញាបានរកចម្លើយនេះ នៅពេលមកបន្តការសិក្សានៅភ្នំពេញ ដោយចាប់ជំនាញអគ្គិសនីនិងថាមពលនៅវិទ្យស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ។ ពេលនេះកញ្ញាជួយដល់ប្រជាជននៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយ៉ាលឱ្យមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់តាមរយៈថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ។