ពន្លកបៃតង - S1:E22 - លោក ស៊ុយ កុសល

7:32 នាទីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី: 16.02.2022

“E-Robot ជាក្រុមយុវនិសិ្សតស្ម័គ្រចិត្តមានគោលដៅស្រាវជ្រាវបច្ចុប្បន្នភាពបច្ចេកវិទ្យា និងចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យា”