ពន្លកបៃតង - S1:E21 - លោក ទេព សុវិចិត្រ

7:16 នាទីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី: 09.02.2022

“ ខ្ញុំចង់ឃើញកម្ពុជាមានពុម្ពអក្សរឌីជីថលសម្បូរច្រើនជាងមុន តាមរយៈការចូលរួមផលិត និងអភិវឌ្ឍពុម្ពអក្សរ ”