ពន្លកបៃតង - S1:E2 - លោក សាន គឹមស័ង

6:09 នាទីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី: 11.04.2021

លោក សាន គឹមស័ង សិស្សពូកែគណិតវិទ្យា និងជាអតីតសិស្សនិទ្ទេស A ឆ្នាំ ២០១៩

យុវជន សាន គឹមស័ង អតីតសិស្សពូកែគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១២ ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ២០១៩ និងជាអតីតសិស្សនិទ្ទេស A ប្រចាំឆ្នាំ។ បច្ចុប្បន្ន សាន គឹមស័ង ជានិស្សិតអាហារូបករណ៍ សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិចកាំងភ្នំពេញ (AUPP) ជំនាញរដ្ឋបាលធុរកិច្ច។ កាលសិក្សាថ្នាក់ទី៩ គីមស័ង បានចូលរួមប្រឡងសិស្សពូកែកម្រិតបឋមភូមិ តែមិនបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ល្អ។ បទពិសោធនៃការប្រឡងនេះ បានជំរុញចិត្ត គីមស័ង ឱ្យខិតខំសិក្សាកាន់តែខ្លាំង រហូតដល់ទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រឡងសិស្សពូកែនៅកម្រិតមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ​(ថ្នាក់ទី១២)។