ពន្លកបៃតង - S1:E20 - លោក ស្រ៊ុន បូរ័ត្ន

7:22 នាទីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី: 02.02.2022

“កម្មវីធីពង្រឹងជំនាញឧស្សាហកម្ម៤.០ យើងចង់ឃើញយុវជនកម្ពុជា អាចបញ្ចេញសក្តានុពលដែលរចនាពុម្ព​គម្រូ ទាំងឧស្សា​​ហកម្មធន​ធ្ងន់ និងរបស់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ”