អនាគត - S1:E10 - ​បណ្ឌិត​ ​ផល​ ​គង្គា

15:36 នាទីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី: 20.02.2022

“សារធាតុគីមីពុលក្នុងចំណីអាហារជាឃាតករសម្ងាត់ ហើយអ្វីដែលអ្នកគីមីចំណីអាហារត្រូវយកដាក់ចិត្តទុកបំផុត គីកំណត់អត្តសញ្ញា​ណ​ វិភាគរកវត្ត​មាន​និងបរិមាណ ព្រមទាំងវាយតម្លៃហានិភ័យសុខភាពនៃសារធាតុគីមីពុលទាំងនោះ ដើម្បីធានាពី​សុវត្ថិភាពចំណីអាហារពីកសិដ្ឋានរហូត​ដល់តុអាហារ”