អនាគត - S1:E8 - ឯកឧត្តម ជិន ម៉ាលីន

15:28 នាទីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី: 23.01.2022

“សង្គមកម្ពុជានៅតែត្រូវការអ្នកមានជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ ។ ខ្ញុំរៀនចប់វិទ្យាល័យ ក៏ចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តតាមដានព្រឹត្តិការណ៍សង្គម ហើយឆ្ងល់ថា តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បី​ដោះស្រាយបញ្ហាសង្គម និងចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមឱ្យរីកចម្រើន ? ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់មុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនយោ​បាយតាំងពីពេលនោះ​ បំណងដើម្បីក្លាយជាអ្នកនយោបាយនៅថ្ងៃអនាគត” – ប្រសាសន៍ឯកឧត្តម ជិន ម៉ាលីន  រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ ។