អនាគត - S1:E15 - អ្នកស្រី ឆាយ លីណា

17:38 នាទីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី: 08.05.2022

“ការងារផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ ខ្ញុំបានប្រើប្រាស់សមត្ថភាពដែលខ្ញុំមាន ដើម្បីសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយកង្វល់ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងសង្គមជាតិ”