“ក្តីបារម្ភរបស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ច គឺសមភាពប្រាក់ចំណូល និងកំណើន”

អនាគត - S1:E11 - បណ្ឌិត គី សេរីវឌ្ឍន៍

15:36 នាទីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី: 06.03.2022

“ក្តីបារម្ភរបស់អ្នកសេដ្ឋកិច្ច គឺសមភាពប្រាក់ចំណូល និងកំណើន​”