អនាគត - S1:E6 - ឯកឧត្តមបណ្ឌិត រស់ សុវាចា

15:43 នាទីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី: 21.11.2021

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត រស់ សុវាចា អគ្គលេខាធិការ នៃគណៈកម្មាធិការទទួលស្គាល់គុណភាពអប់រំនៃកម្ពុជា និងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា មានប្រសាសន៍ថា យុវជនឱ្យ​តែមាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​គ្រប់​គ្រាន់ ​គ្រប់​គ្នា​សុទ្ធ​តែ​អាច​ក្លាយ​ជាអ្នកនាំពាក្យ ហើយការងារជាអ្នកនាំពាក្យគឺជាសិល្បៈនៃការនិយាយជាសាធារណៈ ។ ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថា ប្រសិនបើយុវជនចង់ក្លាយជាអ្នកនាំពាក្យ ដំបូងឡើយត្រូវមានបំណងប្រាថ្នាឱ្យបាន​ច្បាស់​លាស់ ធ្វើគ្រប់កិច្ចទាំងឡាយឱ្យអស់ពីចិត្ត នោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនឹងរត់មកតាមក្រោយ បន្ទាប់ពីចេះ​ជួយខ្លួនឯងជាមុន ។