អនាគត - S1:E12 - បណ្ឌិត ហ៊ឹម សុភី

16:56 នាទីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី: 20.03.2022

“តន្ត្រីជួយលើកសម្រស់ជីវិត ហើយតន្ត្រីមានតួនាទី​បម្រើមនោសញ្ចេតនារបស់មនុស្ស ជាឱសថព្យាបាលភាពឯកា ព្រម​ទាំង​ជំរុញ​ថា​ម​​ពលផ្លូ​វចិត្តដ៏មានប្រសិទ្ធភាព​”។