អនាគត - S1:E13 - បណ្ឌិត ឈួន គង់

16:56 នាទីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី: 10.04.2022

បច្ចុប្បន្នជំនាញវិស្វកម្មទឹក និងបរិស្ថានមានតម្រូវការច្រើន ទាំងនៅតាមក្រុមហ៊ុនឯងជនក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទឹក រោងចក្រឧស្សាហ៍កម្ម អង្គការនានាធ្វើការលើវិស័យទឹក បរិស្ថាន និងអនាម័យ និងតាមក្រសួងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធ។ ការងារទាំងនោះមាននៅ​ក្រសួងសាធារណៈការនិងដឹកជញ្ជូន ក្រសួងបរិស្ថាន ក្រសួងធនធានទឹក ក្រសួងកសិកម្ម ក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទ ក្រសួងឧស្សាហ៍កម្មវិទ្យាសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្ត និងស្ថានប័នជាតិនិងអន្តជាតិជាច្រើនទៀត។