អនាគត - S1:E5 - ជំនាញសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

16:21 នាទីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី: 07.11.2021

ជំនាញសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ជាជំនាញថ្មីនៅកម្ពុជា ។ ជំនាញនេះ​អាចនឹងថ្មីសម្រាប់យុវជនខ្មែរ តែក៏ជាឱកាសថ្មីដែលកម្ពុជាត្រូវតែទទួលយកដែរ ។ ឆ្លើយតបនឹងចម្ងល់នេះ ឯកឧត្តម ហឿន សំនៀង នាយកវិទ្យាស្ថានតេជោសែនសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន នឹងបកស្រាយពីជំនាញសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ថាតើមានផ្នែកអ្វីខ្លះ តើផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ? តើកម្ពុជាខ្វះអ្នកជំនាញផ្នែកច្រើនប៉ុណ្ណា ? តើទស្សនៈវិស័យអ្វីពិតប្រាកដរបស់ វិទ្យាស្ថាន?

កម្មវីធីអនាគត នឹងជម្រាបជូនលោកលោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញាពីជំនាញសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូននេះ។