កម្ពុជា 360° - S1:E23 - សប្តាហ៍ទី ២០

90:00 នាទីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី: 15.11.2021

កម្មវិធី កម្ពុជា ៣៦០អង្សា – ប្រធានបទ ៖ តើគួរចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មីតាមទំនោទីផ្សារ ឬ តាមចក្ខុវិស័យ?ប្រធានបទ ៖ តើគួរចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មថ្មីតាមទំនោទីផ្សារ ឬ តាមចក្ខុវិស័យ?

១៖ លោក ជី សីលា CEO ក្រុមហ៊ុន Sabay

២៖ លោក កែវ ឡង់ ឌី សហស្ថាបនិក និង អគ្គនាយកអភិវឌ្ឍធុរកិច្ចហាងឯកទេសកុមារ Baby Outlet.