កម្ពុជា 360° - S1:E16 - សប្តាហ៍ទី ១៣

90:00 នាទីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី: 27.09.2021

កម្មវិធី កម្ពុជា ៣៦០អង្សា – ប្រធានបទ ៖ តើបញ្ហាអំណាននៅកម្ពុជាកើតពីអ្នកអាន ឬគុណភាព ឯកសារ សម្រាប់អាន?

១. លោក ហោ សុខៈ នាយកកម្មវិធីអំណាន Literacy Director

២. ឯឧ. ព្រឿង ប្រណីត ប្រធានសមាគម អ្នកនិពន្ធខ្មែរ