កម្ពុជា 360° - S1:E14 - សប្តាហ៍ទី ១១

90:00 នាទីផ្សព្វផ្សាយថ្ងៃទី: 13.09.2021

កម្មវិធី កម្ពុជា ៣៦០អង្សា – ប្រធានបទ ៖ តើកសិករកម្ពុជាគួរពង្រឹងគុណភាពកសិផលសម្រាប់នាំចេញ ឬផលិតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុក?

១. លោក ឆុង សុផល ៖ ប្រធានសមាគមន៍បណ្តាញកសិករ និង ធម្មជាតិ

២. លោក លឹម វណ្ណៈ ៖ អ្នកគ្រប់គ្រងផ្សារកសិផលធម្មជាតិ ឡេង ណាវ៉ាត្រា