ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ន ធារ៉ា ៖ ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ចចូលរួម​ដោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ស្ទើរ​​គ្រប់វិស័យនៅក្នុងសង្គម