លោក សាយ សុគុណផារតន៍ ៖ អាហារូបករណ៍ JDS ជប៉ុនជួយពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការវវ័យក្មេង