សេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងកើនឡើង១០% នៅឆ្នាំ២០៣០ ប្រសិនបើកុមារីគ្រប់រូបអាចរៀនចប់