“ចូចចូចអ្នកថតរូបអស្ចារ្យ” ជាស្នាដៃសៀវភៅកុមារមួយក្បាលរបស់លោក ម៉ៅ សំណាង